Sprawozdanie finansowe klubu inwestora za 2022 rok

sty 24, 2023 | Blog

W dzisiejszym wpisie przedstawię zasadnicze elementy sprawozdania finansowego mojego klubu inwestycyjnego za 2022 rok. To sprawozdanie składa się z informacji dodatkowej, bilansu oraz rachunku wyniku z operacji.

Tytułem wstępu muszę przyznać, że miałem mieszane myśli, czy publikować to dane. Głównym argumentem przemawiającym przeciw temu była chęć uniknięcia porównywania się z innymi w zakresie wyników inwestycyjnych. Co tu dużo mówić, dla prywatnego inwestora, ale także klubowych inwestorów jest to psychologiczna pułapka, w której tkwią bez możliwości wyboru menedżerowie funduszy inwestycyjnych. Albowiem jak mawiał Benjamin Graham:

W inwestowaniu nie chodzi o pobicie innych w ich grze. Chodzi o kontrolowanie siebie we własnej grze. 

… i właśnie w tej kwestii samokontroli formuła klubu inwestora sprawdza się wręcz fantastycznie.

Z drugiej strony, cały czas przyświeca mi idea popularyzowania formuły klubów inwestora w Polsce właśnie za pośrednictwem bloga. Przedstawienie sprawozdania finansowego działającego klubu inwestora to dobry sposób, aby oswoić czytelników z tym sposobem wspólnego inwestowania w akcje i obligacje. Zatem misja bloga wzięła górę i zdecydowałem opublikować sprawozdanie finansowe klubu inwestora.

Wpis będzie składał się z trzech zasadniczych części. Najpierw przedstawię zasadnicze elementy sprawozdania finansowego. Następnie pokuszę się o komentarz do samego sprawozdania finansowego, a tym samym działalności inwestycyjnej i uzyskanych wyników. Na końcu spróbuję podsumować doświadczenia prawie dwuletniego inwestowania w trzyosobowym klubie. Spróbuje zatem odpowiedzieć na pytanie, co daje inwestorom zrzeszenie się w klubie.

Tytułem wstępu jeszcze wspomnę, że temat klubów inwestycyjnych pojawia się na moim blogu dość często:

Jeśli kogoś zainteresuje sprawozdanie finansowe mojego klubu, to może wrócić do tych wpisów.

Elementy sprawozdania finansowego klubu inwestora

Poniżej publikuję informację dodatkową:

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Klubu Inwestycyjnego Lesław Niemczyk i Wspólnicy  za okres 01.01.2022-31.12.2022 (2. rok obrachunkowy)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: Aktualnie polskie prawo bilansowe, finansowe oraz podatkowe nie zawiera szczegółowych regulacji dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatkowych) klubu inwestora działającego na podstawie art. 124 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Mając to na uwadze wspólnicy – kierując się zasadami prawdziwego i rzetelnego obrazu oraz wyższości treści nad formą – zdecydowali w §7 umowy kluby, aby prowadzić dla klubu inwestora księgi rachunkowe odwołujące się do zasady dwustronnego zapisu (Debet = Credit) oraz na ich podstawie sporządzać uproszczony bilans oraz rachunek wyniku z operacji. Te dwa kluczowe elementy sprawozdania finansowego klubu inwestora będą wzorowane na zasadach sprawozdawczości finansowej funduszy inwestycyjnych ze względu na podobieństwo do działalności tych podmiotów, choć oczywiście prowadzonej w skali mikro.

W ten sposób sporządzone sprawozdanie finansowe klubu inwestora nie podlega urzędowej rejestracji, obowiązkowej publikacji, ani obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Jego zawartość informacyjna jest kierowana do wewnętrznych użytkowników sprawozdania finansowego, czyli inwestorów (wspólników) i ma służyć do ustalenia na dzień bilansowy:

 • wartości godziwej aktywów inwestycyjnych obejmującej wszelkie lokaty oraz środki pieniężne,
 • ewentualnych zobowiązań klubu inwestora,
 • wyniku operacji działalności inwestycyjnej prowadzonej w trakcie roku obrachunkowego,
 • wartości nominalnej kapitału klubu oraz udziału w nim poszczególnych wspólników (tzw. księga inwestorów),
 • bieżących rozrachunków ze wspólnikami (inwestorami).

Księgi rachunkowe klubu inwestora mogą być fakultatywnie pomocne dla zewnętrznych użytkowników w celu:

 • ustalenia i rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od zysków kapitałowych w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • osiągnięcia pełnej transparentności wobec organów skarbowych oraz instytucji finansowych.

W dniu 1 stycznia 2022 roku Klub rozpoczął 2. rok swojej działalność. W tym okresie do Klubu należało trzech wspólników, którzy w trakcie roku kalendarzowego wpłacili na rachunek bankowy (maklerski) klubu kapitał o wartości nominalnej 27.000 zł. Żaden ze wspólników nie przekroczył ustawowego limitu wpłat 20 tys. zł rocznie określonego w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi w art. 124 ust. 3. W trakcie roku kalendarzowego odbyły się cztery formalnie zwołane „komitety inwestycyjne” i wielokrotne konsultacje telefoniczne.

Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku z operacji dokonano przyjmując założenie kontynuacji działalności Klubu w dającej się przewidzieć przyszłości. Żaden ze wspólników na dzień bilansowy nie zgłosił woli wystąpienia z Klubu. Papiery wartościowe zostały wycenione na dzień bilansowy według wartości rynkowej (godziwej). Środki pieniężne oraz kapitały inwestorów wyceniane są w wartości nominalnej. Klub nie miał zobowiązań na dzień bilansowy, zatem również został spełniony warunek określony w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi w art. 124 ust. 2 pkt. 3.

W 2022 roku rynek kapitałowy reprezentowany przez główne indeksy znajdował się w trendzie spadkowym, co obrazuje następujące zestawienie:

Nazwa indeksu 01.01.2022 (BO) 31.12.2022 (BZ) Zmiana %
S&P500 4.796,56 3.839,50 -19,44%
DAX 16.020,73 13.923,59 -12,35%
WIG 70.077,55 57.462,68 -17,08%
WIG20 2.286,50 1.765,87 -20,95%

W tym samym czasie roczna stopa zwrotu Klubu wyniosła +3,92% (licząc według prostej metody Dietza).

Aktualnie działalność Klubu prowadzona jest w wymiarze finansowym na niewielką skalę, o czym świadczą następujące wartości:

 • suma bilansowa (bilans zamknięcia): 52.660,89 zł,
 • wynik z operacji roku bieżącego (zysk): 1.477,89 zł.

Księgi rachunkowe prowadzi osobiście Lesław Niemczyk (powiernik i skarbnik Klubu). Księgowość prowadzona jest w systemie finansowo-księgowym. Zbiór dokumentów za miesiąc księgowy obejmuje: potwierdzenie wykonania zleceń na rachunku maklerskim, potwierdzenia przelewów, miesięczny wyciąg bankowy z rachunku, wycenę rynkową portfela na koniec miesiąca, zestawienie obrotów i sald.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp. Pozycja Wartość
1. Aktywa inwestycyjne, w tym: 48.546,26
 • Łącznie akcje 12 spółek z GPW
47.405,90
 • Obligacje spółdzielcze
1.140,36
2. Środki pieniężne 4.114,63
3. Kapitał inwestorów (Księga inwestorów) 51.000,00

Komentarz formalny: szczegółowe składniki portfela inwestycyjnego oraz księga inwestorów nie podlegają ujawnieniu.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku

Poniżej publikuję bilans:

Bilans Klubu Inwestycyjnego
(jednostka obliczeniowa: zł)
01.01.2022 31.12.2022
I Aktywa inwestycyjne   24 183,00   52 660,89
1. Papiery wartościowe w cenie rynkowej   19 420,67   48 546,26
2. Waluty               –               –
3. Jednostki i inne tytuły uczestnictwa               –               –
4. Depozyty               –               –
5. Środki pieniężne na rachunku bieżącym     4 762,33     4 114,63
II Zobowiązania               –               –
1. Z tytułu pożyczek i kredytów               –               –
2. Pozostałe zobowiązania               –               –
III Aktywa netto (I-II)   24 183,00   52 660,89
IV Kapitał   24 000,00   51 000,00
1. Wpłacony   24 000,00   51 000,00
2. Wypłacony (wielkość ujemna)               –               –
V Zakumulowany wynik z operacji        183,00     1 660,89
1. Wynik z operacji z lat ubiegłych               –        183,00
2. Wynik z operacji roku bieżącego        183,00     1 477,89
VI Kapitał i zakumulowany wynik z operacji razem (IV+V)   24 183,00   52 660,89

 

Rachunek z wyniku operacji za 2022 rok

Poniżej publikuję rachunek wyników:

Rachunek wyniku z operacji Klubu Inwestora
(jednostka obliczeniowa: zł)
2021r. 2022r.
I Przychody z lokat   113,37       837,03
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach   113,37       728,98
2. Przychody odsetkowe          –       108,05
3. Dodatnie różnice kursowe          –              –
4. Pozostałe przychody          –              –
II Koszty klubu inwestora          –              –
1. Usługi obce i opłaty          –              –
2. Ujemne różnice kursowe          –              –
3. Pozostałe koszty          –              –
III Przychody z lokat netto (I-II)   113,37       837,03
IV Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)     69,63       640,86
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokaty   901,72       353,30
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat – 832,09       287,56
V Wynik z operacji (III+/-IV)   183,00    1.477,89

 

Komentarz do działalności inwestycyjnej i wyników

Jeśli porównamy uzyskane wyniki do wskaźników inflacji w 2022 roku, to oczywiste jest, że Klub poniósł w ujęciu realnym stratę. Także wydaje się dość jasne, że gdyby kapitał zaangażowany w klubie przez 2022 roku został przeznaczony wyłącznie na lokaty z promocyjnymi odsetkami 6-7% (minus podatek), to również wyniki nie są najlepsze.

Jednakże w klubie inwestora chodzi o coś innego. Chodzi o naukę inwestowania w akcje i obligacje na rynku kapitałowym. Na rynku kapitałowym podstawowym benchmarkiem jest sam rynek wyrażany przez szersze lub węższe indeksy giełdowe. Jak wspominaliśmy już powyżej w 2022 roku WIG osunął się o minus 17%, a WIG20 o minus 21%.

W klubie mieliśmy świadomość tego, że “gramy” na zniżkującym rynku. Dlatego do kupowania akcji w 2022 roku podchodziliśmy jak kot do kąpieli. Przed zakupem nierzadko zakładaliśmy trzymiesięczne lokaty, aby zdyskontować promocyjne odsetki i opóźnić zakup o kolejny kwartał. W szczytowym momencie na koniec lipca lokaty Klubu wynosiły 11.450 zł, co pozwoliło zrealizować odsetki o wartości 108,05 zł. Następnie sukcesywnie rozwiązywaliśmy lokaty realizując strategię zakupu akcji spółek wartościowych, w które najbardziej wierzymy, po bardzo niskich cenach.

W omawianym okresie oczywiście zdarzały się momenty, kiedy cały portfel był na niemałym minusie. Największe niezrealizowane straty były we wrześniu i październiku. W tym okresie dokonaliśmy też najbardziej wartościowych zakupów. W całym okresie udział akcji w portfelu nie był mniejszy niż 65%. Zatem w bardzo trudnym okresie na rynku nie unikaliśmy ryzyka i nie zamykaliśmy potencjalnie stratnych pozycji.

Na uzyskane wyniki należy też spojrzeć w ujęciu globalnym. Końcówka kryzysu koronowirusa, wojna na Ukrainie, szok cen surowców energetycznych, wysoka inflacja, podwyżki centralnych stóp procentowych, wzrost kosztu pieniądza, groźba nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, czy wręcz recesji, napięcia w geopolityce, zakłócenia w łańcuchach dostaw. Rok 2022 w ujęciu globalnym był jednym z najgorszych na przestrzeni stu lat, jeśli chodzi o wyniki inwestycji w akcje i obligacje. Aby mieć całościowy ogląd sytuacji wystarczy sprawdzić, jakie wyniki osiągnęły fundusze inwestujące w akcje.

Co daje inwestorom zrzeszenie się w klubie?

W oparciu o prawie dwuletnie prowadzenie klubu inwestora mogę pokusić się o relację z pierwszej ręki, co daje inwestorom taki klub? Nie chcę przegadać tematu, więc skupię się na najważniejszych sprawach. Po pierwsze i do zapamiętania: klub inwestora jest substytutem stabilnej struktury intelektualno-emocjonalnej w sensie Grahama i Buffetta. Niedoświadczony i działający w pojedynkę inwestor zazwyczaj “wymięknie” na rynku kapitałowym w obliczu niezrealizowanych strat kapitałowych. Zamknie pozycję w obawie przed pogłębiającą się stratą. W klubie takie pochopne decyzje mają mniejsze szanse, aby zostały zrealizowane.

Po drugie, klub inwestora motywuje do nauki inwestowania. Członkowie klubu zachęcają się do:

 • studiowania porządnych książek,
 • czytania sprawozdań finansowych,
 • monitorowania rynku,
 • badania zmian sytuacji finansowej w wybranych spółkach,
 • tworzenia racjonalnej argumentacji “za” i “przeciw”, a więc porządnego decydowania.

Po trzecie, klub inwestora skłania do systematycznego oszczędzania na cele inwestycyjne. Dodatkowo motywuje członków klubu do tworzenia prywatnych portfeli obok klubowego.

Podsumowanie i najbliższe cele

Jak stoi w sprawozdaniu finansowym, mój klub inwestycyjny chce kontynuować działalność. Nie obiecuję, że kolejne sprawozdania będą publikowane. To sprawozdanie za rok 2022 publikuję jako swoisty wzór zaczerpnięty z praktyki. Na pewno jednak będę chciał się dzielić doświadczeniami i wnioskami z działalności inwestycyjnej.

W 2023 roku czeka nas bardzo ważne klubowe zadanie. Po raz pierwszy będziemy musieli rozliczyć się z Fiskusem z małego zysku kapitałowego zrealizowanego w minionym roku. Jak wiadomo w klubie inwestora ta sprawa nie jest tak oczywista, jakby się chciało.

Jeszcze w 2022 roku wystąpiliśmy do Krajowej Informacji Skarbowej o drugą indywidualną interpretację podatkową ws. rozliczenia podatku dochodowego od zysków kapitałowych w klubie. (Pierwsza jest tutaj.) Niestety, tym razem nie otrzymaliśmy interpretacji. Generalnie KIS argumentował, że indywidualna interpretacja podatkowa nie może dotyczyć kwestii formalno-technicznych rozliczenia podatku. Wszak to właśnie te kwestie nastręczają najwięcej kłopotów, o czym pisałem już w moim poradniku pt. Klub inwestora, czyli jak założyć mikro-fundusz inwestycyjny.

Mamy zatem przed sobą prawdopodobnie ostatni, ale za to ważny, etap przepracowania formuły klubu inwestora. Jeśli to wszystko się uda, to znaczy, że kluby inwestora mogą działać w Polsce w dość przejrzysty sposób. Miejmy nadzieję, że w przyszłości kluby inwestora w Polsce będą nie mniej popularne niż w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły