Jak napisać umowę klubu inwestora? Ustal prawa korporacyjne i majątkowe

maj 31, 2021 | Blog

Założenie klubu inwestora wiąże się z jasnym określeniem praw korporacyjnych i majątkowych wspólnoty inwestorów. Redagując ten wpis zakładam, że klub inwestora zgodnie z art. 124 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest autonomiczną wspólnotą inwestorów, a nie spółką cywilną. Takie założenie robię na podstawie listu, który otrzymałem w odpowiedzi na moje zapytanie z Ministerstwa Finansów (KAS), w którym pada następujące stwierdzenie.

 „Jakkolwiek do klubu inwestora stosuje się wskazane przepisy Kodeksu cywilnego odnoszące się do funkcjonowania spółki cywilnej, jak się wydaje nie można jednak uznać go za spółkę cywilną, biorąc pod uwagę autonomiczny charakter klubu oraz istniejące wyłączenia od podlegania niektórym przepisom Kodeksu cywilnego o spółce cywilnej.”

Całość listu przytaczam tutaj. Wierzę zatem, że wykładania polskiego prawa finansowego idzie w kierunku, który znany jest z praktyki francuskiej. „Formą prawną, w ramach której tworzone są we Francji kluby indywidualnych inwestorów, jest wspólnota, która składa się od 5 do 20 osób.” Link do wpisu przestawiającego formy prawne klubów inwestora w różnych krajach znajdziesz tutaj.

Kluby inwestorów zazwyczaj zakładają ludzie, którzy się dobrze znają

Dzisiaj zatem spróbuję podpowiedzieć, jak założyć klub inwestora i na co zwrócić szczególną uwagę redagując jego umowę. W klubie inwestora chodzi bowiem najczęściej o inwestycje w akcje. Pieniądze na ten cel najczęściej wykłada grupa znajomych, sąsiadów, przyjaciół i członków rodziny. Zatem trzeba zrobić wszystko, aby formuła klubu zdefiniowana w umowie wzmacniała te więzi, a nie wystawiała je na szwank i ryzyko nieporozumień.

Zanim zaczniemy muszę jeszcze dopowiedzieć, że czekam na indywidualną interpretację prawa podatkowego, o którą wystąpiłem w kwietniu br. do Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie opodatkowania klubów inwestycyjnych. Choć stanowisko Ministerstwa Finansów jest dość jasne, to jednak poprzedzone zwrotem „jak się wydaje”. Zatem obecnie nie mam stuprocentowej pewności, że klub inwestora nie jest spółką cywilną wraz ze wszystkimi obowiązkami prawno-podatkowymi, które z tego wynikają.

Klub inwestora to mikro instytucja finansowa (fundusz inwestycyjny)

Z perspektywy zapalonego finansisty klub inwestora to rodzaj mikro instytucji finansowej lub mikro funduszu inwestycyjnego. Zakładając go musimy przewidzieć, że będą występowały w nim zjawisk, procesy, napięcia, charakterystyczne dla tego typu organizacji. Zatem formułując umowę klubu inwestycyjnego musimy określić co najmniej:

 • prawa korporacyjne,
 • prawa majątkowe,
 • zasady wyceny i ewidencji aktywów
 • zasady wyceny i ewidencji kapitałów
 • zasady ustalania wyniku finansowego oraz partycypacji w podatkach dochodowych z tego tytułu

Dziś we wpisie opiszę tylko prawa majątkowe i korporacyjne oraz zaproponuję wzór umowy klubu inwestora. Sprawy finansowo-księgowe pozostawię na najbliższą okazję. Zastrzegam jednak, że wchodzimy troszeczkę w terra incognita, czyli nieznany i niezbadany obszar prawa finansowego i podatkowego. Proszę zatem szanownego Czytelnika o zachowanie krytycyzmu, ale jednocześnie o włączenie się w dyskusję, czy moje rozważania można uznać za właściwe.

Wierzę, że dzięki potędze internetu ten wpis dotrze do zainteresowanych tematyką inwestorów, ale także księgowych, finansistów, prawników oraz skarbowców. Mam nadzieję, że jeśli nawet w moim rozumowaniu czegoś jeszcze brakuje, to razem z biegiem czasu wzbogacimy naszą praktykę wspólnego inwestowania o odpowiednie know-how.

Prawa korporacyjne w klubie inwestora

Ustawodawca w art. 124 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie poświęca zbyt wiele miejsca prawom korporacyjnym klubu inwestora, choć nakreśla główne cele, które winny im przyświecać. W tej kwestii prawo pozostawia dużą swobodę. Jak rozumiem w wypadku niewykorzystania tej swobody zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o prawach i obowiązkach wspólników spółki cywilnej, art. 860–864, art. 865 § 1 i art. 866–875.

Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale moim zdaniem każdy klub inwestora powinien samodzielnie określić prawa i obowiązki inwestorów. Ich kształt będzie zależeć od tego:

 • ile osób liczy klub (a rozpiętość ta wynosi od 3 do 20),
 • jakie relacje osobiste i poziom zaufania łączy członków klubu,
 • jaki jest poziom wiedzy inwestycyjnej oraz jej zróżnicowanie wśród członków klubu,
 • jakie “style” lub “szkoły” inwestowania reprezentują poszczególni członkowie klubu (czy istnieje w tym obszarze względna spójność poglądów, która daje możliwość wypracowania consensusu?),
 • czy wśród klubowych inwestorów jest wyraźny lider, sprawny administrator, organizator, księgowy itd.

Prawa korporacyjne w klubie a kontrola wewnętrzna

Plan minimum praw korporacyjnych to możliwość:

 • aktywnego uczestniczenia w rekomendacjach inwestycyjnych, analizach, dyskusjach i ostatecznie decyzjach inwestycyjnych
 • zasięgania bieżących, a nawet pisemnych informacji o stanie majątkowo-finansowym klubu.

Wydaje się, że przy większej liczebności klubu zdrową zasadą korporacyjną powinno być wyłonienie osób funkcyjnych, np. prezesa, skarbnika i sekretarza. To właśnie pisemna umowa klubu inwestora powinna regulować ich obowiązki, jak też obowiązki zwykłych, to jest niefunkcyjnych członków klubu.

Także przy większej liczebności inwestorów w klubie i większych kapitałach klubu winno się rozdzielić od siebie dwie kluczowe funkcję. Ta sama osoba nie powinna:

 • wykonywać decyzji inwestycyjnych, czyli zarządzać rachunkiem maklerskim,
 • prowadzić ewidencji rachunkowej majątku klubu oraz kapitału inwestorów.

Jest to jedna z podstawowych zasad korporacyjnej kontroli wewnętrznej, której uzasadnieniem jest przeciwdziałanie nadużyciom finansowym.

Prawa majątkowe w klubie inwestora

Zgodnie z ustawą o obrocie papierami wartościowymi – art. 124, ust.2 pkt 1 – klub inwestora powołuje się w celu zdobywania wiedzy o zasadach inwestowania w obrocie zorganizowanym, w szczególności przez wspólne inwestowanie w zdematerializowane papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Oczywiste jest, że wspólne inwestowanie wymaga wyłożenia na ten cel środków pieniężnych.

To finansowanie działań inwestycyjnych przez inwestorów zrzeszonych w klubie może przybierać różną formę. Można oczywiście umówić się, że każdy inwestor wnosi co miesiąc stałą kwotę w formie składki oszczędnościowo-inwestycyjnej, np. 100 zł, 200 zł albo 500 zł. W ten sposób uzyskuje się pewną korzyść, a mianowicie sztywność struktury kapitałowej. Udziały w majątku, a mówiąc precyzyjnie kapitale założycielskim, klubu inwestycyjnego zawsze są równe, o ile nie zmienia się liczebność inwestorów w klubie. Będzie to jednak rozwiązanie mało praktyczne na dłuższą metę.

Bardziej naturalnym z perspektywy kapitałowej, a zarazem elastycznym rozwiązaniem będzie proporcjonalny udział inwestora w majątku (kapitale) klubu w stosunku do wniesionego wkładu. Zatem jeśli inwestor wniósł do klubu 25% kapitału inwestycyjnego, to przysługuje mu 25% praw majątkowych ze wszystkimi tego konsekwencjami określonymi w umowie. Zatem na dłuższą metę w każdym rozwijającym się klubie inwestorów pojawi się konieczność prowadzenia tzw. księgi inwestorów. Coś na wzór księgi udziałowców lub akcjonariuszy w spółce kapitałowej.

Kodeks cywilny a udział w zyskach i stratach

Może warto przy tej okazji przytoczyć jeszcze artykuł kodeksu cywilnego, do którego m.in. odwołuje się ustawa o obrocie instrumentami finansowymi w art. 124 ust. 5:

Art. 867. Udział w zyskach i stratach spółki

1. Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.
§ 2. Ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się w razie wątpliwości także do udziału w stratach.

Zatem warto bardzo wyraźnie określić w umowie klubu inwestycyjnego prawa majątkowe inwestorów. Podstawowym (wyjściowym) rozstrzygnięciem powinny być tutaj dwie zasady:

 • udział w majątku proporcjonalny do wniesionej sumy kapitału inwestycyjnego oraz ewentualnych składek oszczędnościowo-inwestycyjnych liczony po wartości nominalnej
 • udział wspólnika w zyskach oraz stratach w tej samej proporcji.

Ja powyższych kwestii bym nie bagatelizował. Dlaczego? Małe, nazwijmy to studenckie lub młodzieżowe kluby inwestycyjne, zakładane w celu „przećwiczenia” tematu mogą nie dysponować znacznymi kapitałami. Jednakże klub inwestycyjnych, w którym zrzeszyłoby się 20 inwestorów poważnie zainteresowanych tematem jest w stanie w ciągu 5 lat hipotetycznie zmobilizować 2.000.000 zł kapitału według wartości nominalnej. W ciągu 25 lat nawet 10.000.000 zł samego kapitału! Oczywiście rzadko coś takiego w praktyce wystąpi, ale jednak pokazuje potencjał tej mikro instytucji finansowej.

Umowa klubu inwestora musi być sporządzona na piśmie!

Ustawodawca jasno określa, że umowa klubu inwestora musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Zatem występuje tu inna sytuacji, niż w przypadku umowy spółki cywilnej, która jedynie powinna być sporządzona na piśmie w celach dowodowych, ale bez rygoru nieważności. Nie da się założyć klubu inwestora na podstawie umowy ustnej, bo i konsekwencje finansowe, które z tego faktu wynikają mogą być zbyt poważne, co wykazaliśmy we wcześniejszym akapicie.

Poniżej przedstawiam wzór umowy klubu inwestora, która uwzględnia prawa korporacyjne i majątkowe, o których powyżej była mowa. Oczywiście każdy powinien dostosować szczegółowe aspekty takiej umowy do potrzeb i specyfiki określonej grupy inwestorów, która chce założyć klub. Zatem najważniejsze jej elementy trzeba po prostu przemyśleć, przedyskutować i dostosować pod własnym kątem. Jedne uprościć i zredukować. Inne uzupełnić i rozbudować.

Bardzo ważne jest w tym momencie zastanowienie się nad związkiem, który ma zachodzić pomiędzy prawami majątkowymi i korporacyjnymi w klubie inwestora. Za wzór może tutaj służyć kilka modelowych rozwiązań, np.: spółka osobowa, spółka kapitałowa, spółdzielnia, a nawet fundusz inwestycyjny. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Dlatego na samym początku warto zacząć w małym gronie bliskich znajomych lub rodziny. Następnie przez praktykę i dyskusję doprecyzowywać rozwiązania umowy klubowej przez pierwsze lata.

Wzór umowy klubu inwestora (propozycja autorska)

UMOWA KLUBU INWESTORA

zawarta na podstawie

art. 124 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.

z dnia ………………………………. w ………………. pomiędzy:

 1. Panem/nią …………………………………… …………………………………………………………, zamieszkałym/ą w ……………………………………., przy ul. ………………………………………, legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ……….……………. ;
 2. Panem/nią …………………………………… …………………………………………………………, zamieszkałym/ą w ……………………………………., przy ul. ………………………………………, legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ……….……………. ;
 3. Panem/nią …………………………………… …………………………………………………………, zamieszkałym/ą w ……………………………………., przy ul. ………………………………………, legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ……….……………. ;

zwanymi dalej Inwestorami lub Wspólnikami.

1. Przedmiot działalności
 1. Inwestorzy zgodnie oświadczają, iż w dniu podpisania niniejszej umowy zawiązują Klub inwestora, którego przedmiotem działalności jest wspólne działanie w celu zdobywania wiedzy o zasadach inwestowania w obrocie zorganizowanym, w szczególności przez wspólne inwestowanie w zdematerializowane papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.
 2. Inwestorzy zobowiązują się do nieuczestniczenia w innych klubach inwestora.
 3. Klub inwestora ani jego członkowie nie są przedsiębiorcami i nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa gospodarczego i podatkowego.
 4. Działalność inwestycyjna będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz za pośrednictwem domów maklerskich (brokerskich) poza nią.
 5. Klub inwestycyjny zostaje zawarty na czas nieokreślony.
2. Dane identyfikacyjne
 1. Klub prowadzić będzie działalność inwestycyjną pod nazwą „Klub Inwestycyjny ………………………. i Wspólnicy”.
 2. Dopuszcza się posługiwanie w obrocie gospodarczym nazwą skróconą Klubu w brzmieniu „……………………………….”.
 3. Siedziba Klubu mieści się w ……………………….. przy ulicy ………………………… (sekretariat klubu) w nieruchomości, której właścicielem jest ………………………………..
3. Reprezentacja zewnętrzna i organizacja wewnętrzna klubu
 1. Klub prowadzi Skarbnik pełniąc jednocześnie funkcję Powiernika papierów wartościowych.
 2. Do zakresu obowiązków Skarbnika (Powiernika) Klubu należy:
 • reprezentowanie klubu na zewnątrz, szczególnie w sprawach urzędowych i z instytucjami finansowymi,
 • zawieranie umowy oraz prowadzenie imiennego rachunku maklerskiego (brokerskiego) na zasadach powiernictwa (Powiernik Klubu) zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną Klubu,
 • zapewnienie członkom Klubu (Inwestorom) bieżącego wglądu w stan środków pieniężnych i aktywów finansowych zgromadzonych na rachunku maklerskim (brokerskim),
 • zwoływanie minimum raz na kwartał spotkań Klubu inwestycyjnego (posiedzeń komitetu inwestycyjnego),
 • podejmowanie nagłych działań w sytuacjach wyjątkowych, które mogłyby doprowadzić do znacznego uszczuplenia majątku inwestycyjnego Klubu (około minus 20-50%),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Klubu zgodnie z określoną polityką rachunkowości umożliwiającą przedstawienie rzetelnego i prawdziwego obrazu aktywów inwestycyjnych Klubu, kapitału założycielskiego, przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego,
 • sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową,
 • przedstawianie Inwestorom rozliczenia z wykorzystania gotówkowych składek organizacyjnych,
 • formułowanie, zlecanie oraz modyfikowanie polityki inwestycyjnej Klubu we współpracy z ogółem aktywnych Inwestorów.
 1. Pozostali członkowie Klubu (pozostali Inwestorzy) są informowani o każdorazowym posiedzeniu komitetu inwestycyjnego i mogą (a nawet powinni) uczestniczyć w nim z głosem doradczym.
 2. Pozostali członkowie klubu (pozostali Inwestorzy) aktywnie uczestniczący w posiedzeniach komitetu inwestycyjnego są zobowiązani wykonywać prace analityczne polegające m.in. na:
 • studiowaniu książek o inwestowaniu wartościowym,
 • bieżącym czytaniu prasy (serwisów) ekonomiczno-finansowej,
 • monitorowaniu kursów giełdowych oraz wskaźników ekonomicznych wybranych Spółek,
 • czytaniu raportów finansowych wybranych Spółek,
 • zgłaszaniu (rekomendowaniu) Spółek do portfela inwestycyjnego.
 1. Skarbnik (Powiernik) oraz pozostali Inwestorzy zrzeszeni w Klubie pełnią swoje funkcje i obowiązki społecznie, tj. nieodpłatnie.
4. Polityka finansowa
 1. Każdemu Inwestorowi przysługuje prawo wniesienia w ciągu roku kalendarzowego na rachunki pieniężne służące do obsługi prowadzonych dla Klubu rachunków papierów wartościowych lub rachunków derywatów środków pieniężnych w łącznej wysokości nie wyższej niż 20 000 zł.
 2. Wpłaty Inwestora powyżej wysokości 20 000 zł będą zwracane na rachunek bankowy, z którego zostały wykonane.
 3. Każdy Inwestor ma obowiązek:
 • wniesienia w dniu przystąpienia do Klubu założycielskiego (wpisowego) kapitału inwestycyjnego w wysokości nominalnej co najmniej 1 000 zł,
 • wnoszenia co miesiąc składki inwestycyjnej na podwyższenie kapitału założycielskiego w wysokości co najmniej 100 zł (studentom przysługują zniżki w wysokości 50%).
 • wniesienia w dniu przystąpienia do Klubu składki organizacyjnej w gotówce 50 zł na pokrycie drobnych kosztów bieżących klubu (składka organizacyjna będzie księgowana pozabilansowo i nie wchodzi do aktywów inwestycyjnych Klubu).
 1. Klub inwestycyjny w związku ze swoją działalnością nie będzie zaciągać zobowiązań o łącznej wartości przewyższającej wartość aktywów zgromadzonych na prowadzonych dla Klubu rachunkach papierów wartościowych, rachunkach derywatów i rachunkach pieniężnych służących do ich obsługi.
5. Księga Inwestorów
 1. Założycielski (wpisowy) kapitał inwestycyjny Inwestora oraz wniesione przez niego składki inwestycyjne w całości zostaną przeznaczone na politykę inwestycyjną Klubu i będą ewidencjonowane w wartości nominalnej na imiennym koncie analitycznym Inwestora.
 2. W dniu bilansowym oraz dodatkowo raz na kwartał będzie ustalana łączna wartość kapitału założycielskiego Inwestorów oraz ich procentowy udział w tymże kapitale.
 3. Procentowy udział Inwestora w kapitale założycielskim określa prawa majątkowe Inwestora, tj. jego proporcjonalny udział w aktywach, przychodach, kosztach, wyniku finansowym oraz zobowiązaniach podatkowych.
6. Polityka inwestycyjna
 1. Klub inwestycyjny będzie starał się prowadzić długoterminową politykę inwestycyjną tzw. inwestowania w wartość.
 2. Klub będzie dążył do:
 • zatrzymywania wszelkich zrealizowanych zysków kapitałowych oraz odsetek,
 • wypłacania 100% uzyskanych dywidend Inwestorom w proporcji do udziałów w kapitale założycielskim Klubu.
 1. Docelowy portfel inwestycyjny będzie obejmował:
 • 60% akcje dużych spółek dywidendowych typu „value” („wartość”),
 • 15% akcji spółek wzrostowych „growth”,
 • 25% aktywa pieniężne na rachunku bieżącym lub płynne aktywa finansowe (lokaty bankowe, bezpieczne fundusze inwestycyjne).
 1. Dopuszcza się, aby w okresach przewidywanej mocnej deprecjacji złotego (PLN) do walut głównych (CHF, GBP, EUR, USD), lokować środki Klubu w akcje (derywaty) dużych spółek dywidendowych typu „value” („wartość”) poza granicami kraju (np. Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy, USA).
 2. Inwestorzy zainteresowani krótkookresową spekulacją mogą tworzyć kapitał wysokiego ryzyka indywidualnie lub łączenie, ale poza statutową działalnością klubu, tj. nie na jego rachunek i ryzyko.
 3. Portfel inwestycyjny Klubu będzie rebalansowany zgodnie z pkt. 3 na komitecie inwestycyjnym co pół roku.
 4. Przystępujący do Klubu Inwestorzy mają pełną świadomość tego, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem wystąpienia strat obniżających wartość całego portfela Klubu oraz wartość wniesionych przez nich środków finansowych.
7. Rachunkowość
 1. Rok obrachunkowy Klubu pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 2. Skarbnik Klubu ustala zakładowy plan kont Klubu oraz wzór sprawozdania finansowego Klubu w oparciu o prawo bilansowe mając na celu jak najlepsze odzwierciedlenie sytuacji inwestycyjno-finansowej Klubu.
 3. Mając na uwadze zasadę wyższości treści nad formą wyrażoną w art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości bilans oraz rachunek zysków i strat Klubu inwestycyjnego będzie wzorowany (w uproszczonej formie) na głównych pozycjach sprawozdawczych funduszu inwestycyjnego.
 4. Każdy Inwestor na zwykłym zebraniu komitetu inwestycyjnego może wezwać Skarbnika do przedstawienia pełnego wglądu w: wartość portfela inwestycyjnego, stan rachunku maklerskiego (brokerskiego), księgi rachunkowe, w tym księgę Inwestorów, zakładowy plan kont i ostatnie sprawozdanie finansowe Klubu.
 5. Inwestorzy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji inwestycyjnych.
8. Przystępowanie i występowanie z Klubu
 1. Klub może zrzeszać od 3 do 20 Inwestorów.
 2. Przystępowanie nowego członka do Kluby wymaga uchwały Inwestorów podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów dotychczasowych Inwestorów.
 3. Skarbnik (Powiernik) Klubu zachowuje prawo zawetowania uchwały o przyjęciu nowego Inwestora.
 4. Inwestor ma prawo zgłosić wypowiedzenie udziałów w Klubie na 6 miesięcy przed zakończeniem roku obrachunkowego.
 5. Skarbnik Klubu zrealizuje prawo rozliczenia się z występującym Inwestorem wyceniając jego udział według wartości godziwej (rynkowej) aktywów inwestycyjnych nie później, niż do 1 miesiąca po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy.
 6. Jeśli będzie to możliwe bez niekorzystnej sprzedaży aktywów inwestycyjnych, Skarbnik Klubu rozliczy się z występującym Inwestorem, jak najszybciej. Decyzje taką może podjąć komitet inwestycyjny.
 7. Wycena aktywów występującego Inwestora odbędzie się na specjalnie zwołanym zebraniu komitetu inwestycyjnego przy jego obecności z zachowaniem formy pisemnej potwierdzonej podpisami obecnych osób.
 8. Klub skoryguje wartość wypłacanych środków o równowartość należnego podatku dochodowego od zysków kapitałowych (19%), jeśli wartość godziwa aktywów inwestycyjnych przypadających na udział Inwestora jest wyższa od wartości wniesionego przez niego kapitału założycielskiego powiększonego o składki inwestycyjne.
 9. Odsprzedawanie udziałów w Klubie pomiędzy Inwestorami wymaga zachowania formy pisemnej oraz kontrasygnaty Skarbnika Klubu.
 10. Skarbnik może wypowiedzieć udział Inwestora, który bez uzasadnionych przyczyn trwale nie wykonuje istotnych obowiązków w Klubie i rozliczyć się z nim na wyżej opisanych zasadach.
9. Przepisy końcowe
 1. Koszty zawarcia niniejszej umowy, rejestracji Klubu oraz prowadzenia jego biura ponosi Skarbnik.
 2. Skarbnik w uzasadnionych i udokumentowanych wypadkach może zgłaszać potrzebę pokrycia dodatkowych kosztów organizacyjnych w gotówce z sumy składek organizacyjnych.
 3. W zakresie nieuregulowanym umowy stosuje się:
 • Do organizacji Klubu przepisy o spółce cywilnej, art. 860–864, art. 865 § 1 i art. 866–875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 • Do umowy powiernictwa przepisy o umowie zlecenia, art. 734-751 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 1. Umowa została sporządzona w ……………… jednobrzmiących egzemplarzach, po……………… dla każdego z Inwestorów.

Podpisy Inwestorów:

 1. …………………….. …………………………….…………………………….…………………………….

(imię)                                            (nazwisko)                                             (podpis)

 1. …………………….. ……………………………. …………………………….…………………………….

(imię)                                            (nazwisko)                                             (podpis)

 1. …………………….. …………………………….…………………………….…………………………….

(imię)                                            (nazwisko)                                             (podpis)

(c) Lesław Niemczyk

“Klub inwestora” – wszystkie wpisy dotyczące roku 2021

Zdjęcie: Unsplash Romain Dancre

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły