Publikacje naukowe

Ten blog o finansach i przedsiębiorczości nie ma charakteru naukowego, ale raczej popularyzatorski. Jednakże postanowiłem zamieścić tutaj listę moich publikacji naukowych (Książki i artykuły naukowe podlegają procesowi recenzji naukowej przed publikacją). W ten sposób masz możliwość zorientować się, na czym koncentrowały się moje zaawansowane studia i badania naukowe.

Opublikowane książki naukowe

L. Niemczyk, Ekonomiczny program badawczy Józefa Bocheńskiego, analiza przygotowawcza, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 142.

L. Niemczyk, Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ss. 356.

L. Niemczyk, Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział rachunkowości, Pacioli Institute, Rzeszów 2013, ss. 260.

L. Niemczyk, Rachunkowość wiedzy, suplement do podręczników pt. Rachunkowość finansowa, Wyd. L. Niemczyk, Rzeszów 2011, ss. 100.

Rozdziały w monografiach
i artykuły naukowe

L. Niemczyk, Dyscypliny zarządzania oraz rachunkowości wobec rewolucji kapitału intelektualnego, (w druku)

L. Niemczyk, A Theory of Accounting and its Hidden Axioms, [w:] Vedecka mozaika (red. A. Suhanyiova & L. Suhanyi), Bookman s.r.o., Presov 2017, s. 175-182.

L. Niemczyk, Zasady raportowania zintegrowanego w praktyce krajowej na przykładzie Grupy Kapitałowej Lotos, [w:] Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej, (red. K. Barczyk), Wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2017, s. 314-325.

J. Klapkiv, L. Niemczyk, O. Vakun, Financial mechanism of the insurance business, „Scientific Bulletin of Polissia” 4(12)/2017, Chernihiv, s. 84-91.

L. Niemczyk, Przedsiębiorstwo bazujące na wiedzy a niewydolność informacyjna systemu rachunkowości, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 51(3)/2017, Rzeszów, s. 441-453

L. Niemczyk, Podstawy teoretyczne rachunkowości kapitału intelektualnego dla banków, [w:] Człowiek – Społeczeństwo – Gospodarka, Tom 5, (red. M. Paszkowicz i in.), wyd. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2017, s. 81-97.

L. Niemczyk, Filozoficzne podstawy rachunkowości a rozwój gospodarki opartej na wiedzy, „Przedsiębiorstwo & Finanse” 2(17)/2017, Białystok 2017, s. 33-45.

L. Niemczyk, Mikrobrowary jako element rozwoju regionalnego w Polsce i na Podkarpaciu, „Przedsiębiorstwo i Region” 9/2017, Rzeszów, 49-57.

L. Niemczyk, Nowe kierunki sprawozdawczości przedsiębiorstw w dobie gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Sektor małych i średnich przedsiębiorstw krajów Wschodniej Europy, wybrane problemy, Tom 2 (red. A. Maksimczuk i in.), wyd. PWSZ w Suwałkach, Suwałki 2016, s. 247-266.

L. Niemczyk, Podmiotowość człowieka w gospodarce opartej na wiedzy a rachunkowość kapitału intelektualnego, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 8(44) nr 2/2016, Lublin, s. 55-67.

R. Dankiewicz, J. Klapkiv, L. Niemczyk, Podstawy teoretyczne rachunkowości kapitału intelektualnego dla zakładów ubezpieczeń, „Zarządzanie finansami i rachunkowość” 4(2)/ 2016, Warszawa, s. 71-84.

L. Niemczyk, Intellectual Capital as an Eement of Financial Statements – the Empirial Research Report, [in:] R. Štefko, M. Frankovský, R. Fedorko, Management 2016, International Business and Management, Domestic Particularities and Emerging Markets in the Light of Research, Univerity of Presov in Presov, Presov 2016, s. 284-290.

L. Niemczyk, Wizja czwartej drogi – czy serwisy społecznościowe i rachunkowość kapitału intelektualnego zrewolucjonizują gospodarkę?, „E-mentor” 1(63)/2016, Warszawa, s. 49-53.

L. Niemczyk, Kapitał intelektualny jako element rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej w dobie gospodarki opartej na wiedzy – Raport z badań empirycznych, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae” nr 3/2015, Kielce, s. 283-298.

L. Niemczyk, Gospodarka oparta na wiedzy a kierunek dalszego rozwoju rachunkowości – przyczynek do badań interdyscyplinarnych, „E-mentor” 2(59)/2015, Warszawa, s. 65-68.

L. Niemczyk, Nowoczesna uczelnia jako emitent not edukacyjnych oraz bilansu wytworzonego kapitału intelektualnego w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Edukacja i kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy (red. J. Fazlagić), Wyd. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Warszawa 2015, s. 25-40.

L. Niemczyk, Analiza finansowa przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy, „Gospodarka Narodowa” nr 4/2014, Warszawa, s. 143-164

L. Niemczyk, Intellectual Capital Accounting – How It Works, [in:] R. Štefko, M. Frankovský, J. Vravec, Management 2014, Business, Management and Social Sciences Research, Univerity of Presov in Presov, Presov 2014, s. 78-83.

L. Niemczyk, Zarządzanie wiedzą 2.0 – rachunkowość finansowa kapitału intelektualnego jako baza informacyjna zarządzania kapitałem intelektualnym, „E-mentor” 1(53)/2014, Warszawa, s. 50-53.

L. Niemczyk, Rachunkowość zasobów wiedzy przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 5-6/2011,Warszawa, s. 105-122.

L. Niemczyk, Program badawczy Luca Paciolego, „Gospodarka Narodowa” 9/2010, Warszawa, s. 83-96.

L. Niemczyk, Development of Accounting of Financial Instruments as an Effect of Social and Economic Changes [in:] 20 Years of Socio – Economic Transformations in Countries of Central and Eastern Europe – an Attempt of Accounts (ed. J. Kitowski), „Geopolitical Studies” vol. 16. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw 2010, s. 357-367.

L. Niemczyk, Monetary Crisis as Element of Financial Crisis 2007-2009 [in:] Countries of Central & Eastern Europe Versus Global Economic Crisis (ed. J. Kitowski), „Geopolitical Studies” vol. 15. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw 2009, s. 57-68.

L. Niemczyk, Inwentarz i bilans [w:] Wybrane problemy rachunkowości finansowej (pod red. Kata R., Rogowski J.) rozdz. 3, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 51-65.

L. Niemczyk, Wycena i ewidencja produktów [w:] Wybrane problemy rachunkowości finansowej (pod red. Kata R., Rogowski J.) rozdz. 9, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 202-213.

L. Niemczyk, Role of Banking System in Regional Integration Processes [in:] Regional Transborder Co-operation in Countries of Central and Eastern Europe – a Balance of Achievements (ed. J. Kitowski), „Geopolitical Studies” vol. 14. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw 2006, s. 221-229.

L. Niemczyk, Instrumentarium metodologii naukowych programów badawczych [w:] Filozof wśród ekonomistów (pod red. A. Czech), wyd. AE Katowice, Katowice 2006, s. 243-250.

L. Niemczyk, Rozwinięcie analizy przedsiębiorstwa według J.M. Bocheńskiego w koncepcję zarządzania (model funkcjonowania przedsiębiorstwa w środowisku), [w:] red. A. Limański, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, WSZMiJO w Katowicach, Katowice 2001, s. 325-333.

L. Niemczyk, Próba syntezy dorobku wiedzy dotyczącej zarządzania przedsiębiorstwem (rozważania w konwencji programów badawczych), [w:] red. J. Pyka, Nowoczesność przemysłu i usług, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy TNOiK Katowice, Katowice 2001, s. 606-613.

Książki

W moich książkach staram się przystępnie prezentować praktyczne zagadnienia z zakresu finansów i przedsiębiorczości. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z nimi!

Kursy on-line

Zachęcam do zapoznania się z moimi kursami on-line z rachunkowości, finansów i zarządzania biznesem. Moi dotychczasowi kursanci darzą je wielkim zaufaniem wystawiając świetne recenzje.