Sprawozdanie finansowe klubu inwestora za 2023 rok

sty 4, 2024 | Blog

W dzisiejszym wpisie przedstawię, jak prezentuje się sprawozdanie finansowe klubu inwestora, który prowadzę od 3 lat wraz z dwoma wspólnikami. Sprawozdanie finansowe będzie obejmować bilans, rachunek wyniku z operacji oraz informację dodatkową. To już kolejny wpis z tej serii w odstępie 12 miesięcy (link do wcześniejszego tutaj).

W ten sposób staram się realizować ważną część misji społecznej mojego bloga/vloga. Jest nią m.in. popularyzowanie wiedzy o organizacji klubów inwestycyjnych tworzonych w oparciu o art. 124 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Na wstępie nieskromnie wspomnę, że mój blog stał się w ciągu kilku lat najobszerniejszym źródłem informacji o klubach inwestora w polskojęzycznym Internecie. Nawet wielkie branżowe portale finansowe i informacyjne nie oferują tak szczegółowych i popartych praktyką informacji. Udało mi się zatem trafić z tym tematem w niezagospodarowaną niszę informacyjną, co pozwala mi łączyć przyjemne z pożytecznym.

Notabene, oprócz wiedzy zawartej w blogowych wpisach Czytelnik może sięgnąć po mój praktyczny przewodnik pt. Klub inwestora, jak założyć, prowadzić i rozwijać mikro fundusz inwestycyjny. W tym celu wystarczy odwiedzić zakładkę “książki” (link) lub “ebooki” (link) w menu głównym strony.

Cel publikacji sprawozdania finansowego klubu inwestora

Zanim przejdziemy do publikacji danych finansowych powinienem zrobić ważne zastrzeżenie. Celem publikacji sprawozdania finansowego klubu inwestora jest tylko i wyłącznie popularyzowanie tej formy wspólnego inwestowania na rynkach finansowych.

Nie prowadzimy otwartego naboru do naszego klubu inwestora. Chcę to wyraźnie wyartykułować, ponieważ już wcześniej zdarzały mi się prywatne zapytania o dołączenie do klubu inwestycyjne wysyłane przez osoby kompletnie mi obce. Z jednej strony to bardzo miłe, że wzbudzam takie zaufanie. Nie o to tutaj jednak chodzi.

Przez publikację informacji o moim (naszym) klubie inwestycyjnym chcę jedynie zachęcić Czytelnika do zainteresowania się tematem. Ostatecznie zaś do zorganizowanie własnego klubu inwestora działającego w oparciu o art. 124 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Staram się to powtarzać cały czas, co wydedukowałem z praktyki. Formuła klubu inwestora przewiduje jego liczebność od 3 do 20 osób. Przy czym, według mnie, powinny to być osoby, które znają się prywatnie i mają do siebie ogromne zaufanie rodzinne lub towarzyskie.

Klub inwestora choć w mikro skali realizuje zadania funduszu inwestycyjnego, to jednak funduszem inwestycyjnym, ani nawet alternatywną spółką inwestycyjną, nie jest i nie będzie. Nie podlega żadnej formalnemu monitoringowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

W związku z tym ryzyko wyłudzeń i oszustw bez czynnika dużego zaufania osobistego jest tutaj bardzo duże. Moja rada jest zatem taka: nie przystępujcie do klubów inwestycyjnych, jeśli bardzo dobrze na stopie prywatnej nie znacie osób, które je organizują. Przestępowanie do klubu inwestycyjnego “przez Internet” to moim zdaniem nieporozumienie.

Elementy sprawozdania finansowego klubu inwestora za 2023 roku

Po tym ważnym zastrzeżeniu przystępuję do publikacji sprawozdania finansowego klubu inwestora za 2023 roku w następującym porządku:

 • informacja dodatkowa,
 • bilans,
 • rachunek wyników z operacji.

Po tym nastąpi mój osobisty i subiektywny komentarz, który co do zasady już nie stanowi formalnie elementu sprawozdania finansowego.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Klubu Inwestycyjnego Lesław Niemczyk i Wspólnicy  za okres 01.01.2023-31.12.2023 (3. rok obrachunkowy)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: Aktualnie polskie prawo bilansowe, finansowe oraz podatkowe nie zawiera szczegółowych regulacji dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatkowych) klubu inwestora działającego na podstawie art. 124 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Mając to na uwadze wspólnicy – kierując się zasadami prawdziwego i rzetelnego obrazu oraz wyższości treści nad formą – zdecydowali w §7 umowy kluby, aby prowadzić dla klubu inwestora księgi rachunkowe odwołujące się do zasady dwustronnego zapisu (Debet = Credit) oraz na ich podstawie sporządzać uproszczony bilans oraz rachunek wyniku z operacji. Te dwa kluczowe elementy sprawozdania finansowego klubu inwestora będą wzorowane na zasadach sprawozdawczości finansowej funduszy inwestycyjnych ze względu na podobieństwo do działalności tych podmiotów, choć oczywiście prowadzonej w dużo mniejszej skali.

W ten sposób sporządzone sprawozdanie finansowe klubu inwestora nie podlega urzędowej rejestracji, publikacji, ani obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Jego zawartość informacyjna jest kierowana do wewnętrznych użytkowników sprawozdania finansowego, czyli inwestorów (wspólników) i ma służyć do ustalenia na dzień bilansowy:

 • wartości godziwej aktywów inwestycyjnych obejmującej wszelkie lokaty oraz środki pieniężne,
 • ewentualnych zobowiązań klubu inwestora,
 • wyniku operacji działalności inwestycyjnej prowadzonej w trakcie roku obrachunkowego,
 • wartości nominalnej kapitału klubu oraz udziału w nim poszczególnych wspólników (tzw. księga inwestorów),
 • bieżących rozrachunków ze wspólnikami (inwestorami).

Księgi rachunkowe klubu inwestora mogą być fakultatywnie pomocne dla zewnętrznych użytkowników w celu:

 • ustalenia i rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od zysków kapitałowych w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • osiągnięcia pełnej transparentności wobec organów skarbowych oraz instytucji finansowych.

W dniu 1 stycznia 2023 roku Klub rozpoczął 3. rok swojej działalność. W tym okresie do Klubu należało trzech wspólników, którzy w trakcie roku kalendarzowego wpłacili na rachunek bankowy (maklerski) klubu kapitał o wartości nominalnej 43.300 zł. Żaden ze wspólników nie przekroczył ustawowego limitu wpłat 20 tys. zł rocznie określonego w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi w art. 124 ust. 3. W trakcie roku kalendarzowego odbyły się trzy formalnie zwołane „komitety inwestycyjne” i wielokrotne konsultacje telefoniczne.

Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku z operacji dokonano przyjmując założenie kontynuacji działalności Klubu w dającej się przewidzieć przyszłości. Żaden ze wspólników na dzień bilansowy nie zgłosił woli wystąpienia z Klubu. Papiery wartościowe zostały wycenione na dzień bilansowy według wartości rynkowej (godziwej). Środki pieniężne oraz kapitały inwestorów wyceniane są w wartości nominalnej. Klub nie miał zobowiązań na dzień bilansowy, zatem również został spełniony warunek określony w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi w art. 124 ust. 2 pkt. 3.

W 2023 roku rynek kapitałowy reprezentowany przez główne indeksy znajdował się w trendzie wzrostowym, co obrazuje następujące zestawienie:

Nazwa indeksu 01.01.2023 (BO) 31.12.2023 (BZ) Zmiana %
S&P500 3.839,50 4.769,83 +24,23%
DAX 13.923,59 16.751,64 +20,31%
WIG 57.462,68 78.459,91 +36,54%
WIG20 1.765,87 2.342,99 +32,68%

W tym samym czasie roczna stopa zwrotu Klubu wyniosła +34,29% (licząc według prostej metody Dietza ze względu na mniej więcej równe comiesięczne wpłaty). Na przestrzeni 3 lat Klub zrealizował następujące stopy zwrotu w porównaniu do WIG stosując konserwatywną (defensywną) politykę inwestycyjną:

Rok Stopa zwrotu Klubu Indeks WIG
1.     Niepełny rok 2021 +1,52% +20,31%
2.     Rok 2022 +3,92% -17,08%
3.     Rok 2023 +34,29% +36,54%
Średnioroczny zysk (CAGR) +12,31% +10,85%
Całkowity zysk składany +41,68% +36,21%

 

Aktualnie działalność Klubu prowadzona jest w wymiarze finansowym na niewielką skalę, o czym świadczą następujące wartości:

 • suma bilansowa (bilans zamknięcia) 121.445,49 zł,
 • wynik z operacji roku bieżącego (zysk) 25.484,60 zł.

Księgi rachunkowe prowadzi osobiście Lesław Niemczyk (powiernik i skarbnik Klubu). Księgowość prowadzona jest w systemie finansowo-księgowym. Zbiór dokumentów za miesiąc księgowy obejmuje: potwierdzenie wykonania zleceń na rachunku maklerskim, potwierdzenia przelewów, miesięczny wyciąg bankowy z rachunku, wycenę rynkową portfela na koniec miesiąca, zestawienie obrotów i sald.

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Lp. Pozycja Wartość
1. Aktywa inwestycyjne, w tym: 111.874,44
 • Łącznie akcje 16 spółek z GPW
106.982,93
 • ETF na metal szlachetny
4.891,51
2. Środki pieniężne 9.571,05
3. Kapitał inwestorów (Księga inwestorów) 94.300,00

Komentarz formalny: szczegółowe składniki portfela inwestycyjnego oraz księga inwestorów nie podlegają ujawnieniu.

Bilans klubu inwestora za 2023 rok

(jednostka obliczeniowa: zł)
01.01.2023 31.12.2023
I Aktywa inwestycyjne   52 660,89   121 445,49
1. Papiery wartościowe w cenie rynkowej   48 546,26   111 874,44
2. Waluty               –                –
3. Jednostki i inne tytuły uczestnictwa               –                –
4. Depozyty               –                –
5. Środki pieniężne na rachunku bieżącym     4 114,63      9 571,05
II Zobowiązania               –                –
1. Z tytułu pożyczek i kredytów               –                –
2. Pozostałe zobowiązania               –                –
III Aktywa netto (I-II)   52 660,89   121 445,49
IV Kapitał   51 000,00     94 300,00
1. Wpłacony   51 000,00     94 300,00
2. Wypłacony (wielkość ujemna)               –                –
V Zakumulowany wynik z operacji     1 660,89     27 145,49
1. Wynik z operacji z lat ubiegłych        183,00      1 660,89
2. Wynik z operacji roku bieżącego     1 477,89     25 484,60
VI Kapitał i zakumulowany wynik z operacji razem (IV+V)   52 660,89   121 445,49

Rachunek wynik z operacji klubu inwestora za 2023 rok

(jednostka obliczeniowa: zł)
2022r. 2023r.
I Przychody z lokat      837,03     5 127,76
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach      728,98     5 056,81
2. Przychody odsetkowe      108,05          70,95
3. Dodatnie różnice kursowe             –               –
4. Pozostałe przychody             –               –
II Koszty klubu inwestora             –               –
1. Usługi obce i opłaty             –               –
2. Ujemne różnice kursowe             –               –
3. Pozostałe koszty             –               –
III Przychody z lokat netto (I-II)      837,03     5 127,76
IV Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)      640,86   20 356,84
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokaty      353,30     1 047,78
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat      287,56   19 309,06
V Wynik z operacji (III+/-IV)   1 477,89   25 484,60

Komentarz do działalności inwestycyjnej i wyników

Po trzech latach prowadzenia klubu inwestora jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej formuły wspólnego inwestowania. W pewnym sensie żałuję, że trzydzieści lat temu, gdy byłem studentem zarządzania, zasadniczo nie było takiej możliwości, a ja nie miałem wiedzy na temat klubów inwestycyjnych.

Moim zdaniem założenie i współprowadzenie klubu inwestora to wręcz element obowiązkowy dla każdego studenta ekonomii, finansów i zarządzania. Wspaniały sposób, aby nauczyć się inwestowania, księgowości oraz praktyki organizacyjnej mikro struktur finansowych.

Rok 2023 był dość trudny dla naszego klubu. Otóż każdy z nas – trzech wspólników – realizował w tym czasie bardzo ważne zadania i projekty. Mieliśmy bardzo mało czasu na wspólne dyskutowanie spraw inwestycyjnych. Biorąc to pod uwagę można przyjąć założenie, że gdyby nie nasze konserwatywne i defensywne podejście, wyniki mogłyby być gorsze.

Wypada mi się też sam przed sobą i wspólnikami rozliczyć z tego, jak oceniam wspólne zarządzanie klubem w roku 2023. Dokonam tego wykorzystując pięciostopniową skalę ocen, czyli: 5,0 to bardzo dobrze, 4,0 dobrze, 3,0 średnio, 2,0 źle, a 1,0 to bardzo źle.

Moja subiektywna ocena działalności klubu inwestycyjnego w 2023 roku jest następująca:

 • motywowanie do systematycznego inwestowania na giełdzie 5,0,
 • zachowanie stabilności behawioralnej 4,5,
 • intensywność analizy makroinwestycyjnej 4,0,
 • rzetelność analizy inwestycyjnej spółek 3,0,
 • bieżący monitoring spółek z portfela inwestycyjnego 2,0,
 • komponent szczęścia “farta” inwestorskiego 4,0.

Jak widać z powyższego, mamy nad czym pracować. Podstawowy postulat na 2024 rok, to konsolidacja portfela inwestycyjnego do 6-10 pozycji. Niestety, przez trzy lata działalności portfel rozjechał się nam do 17 pozycji, co jest niekomfortowe biorąc pod uwagę nasze możliwości czasowe.

Pocieszające jest jednak to, że w 2024 roku będziemy mogli poświęcić nieco więcej czasu na rzetelniejszą analizę inwestycyjną i bieżący monitoring spółek. Czy nam się to uda? Zobaczymy.

Załóż własny klub inwestora!

Jeśli moje wpisy na blogu o klubach inwestora są dla Ciebie inspirujące, to załóż własny klub inwestora. Szybko przekonasz się, że oprócz dodatkowych obowiązków administracyjnych zyskujesz korzyści uczestniczenia w organizacji uczącej się wspólnego inwestowania. Jest to naprawdę fantastyczna sprawa. Żałuję, że odkryłem ją tak późno, bo mam już 48 lat.

Pamiętaj jednak, że budując zespół inwestycyjny musicie dobierać się na zasadzie pokrewieństwa poglądów inwestycyjnych. Wydaje mi się, że osoby o całkowicie odmiennym podejściu, np. spekulacja krótkoterminowa versus długoterminowe inwestowanie, nie mają szans na zgodne prowadzenie klubu. Byłyby jak dwa konie zaprzężone do jednego powozu, które chcą ciągnąć w inne strony.

Jeśli stworzysz już swój zespół inwestycyjny, to polecam Ci dwie moje książki. Sprawdź w zakładce “książki” (link) lub “ebooki” (link) te pozycje:

 • Rachunkowość inwestycyjna, jak inwestować w akcje na giełdzie metodą Warrena Buffetta krok po kroku,
 • Klub inwestora, jak założyć, prowadzić i rozwijać mikro fundusz inwestycyjny.

Niech te dwa poradniki, czy też podręczniki, będą dla Was pierwszym nabytkiem do klubowej biblioteczki. W ten sposób bezpiecznie wejdziecie na ścieżkę wspólnego inwestowania, co da Wam ogromną oszczędność czasu i pieniędzy, a nawet frustracji 😉

[Zdjęcie tytułowe wpisu z pixabay by GraphicMama-team]

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły