Kurs online dla samodzielnych księgowych (bilansistów) i Specjalistów ds. Rachunkowości

maj 12, 2021 | Blog, Newsy

Jeśli marzysz o udanym starcie kariery w rachunkowości i finansach, to jesteś we właściwym miejscu. Na mojej platformie edukacyjnej już jest dostępny kurs online pt. „Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego – Specjalista ds. Rachunkowości”. Jest to kurs dla osób, które zamierzają zdobyć kompetencje w zawodach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227):

 • Księgowego (kod zawodu 331301 w klasyfikacji MPiPS),
 • Specjalisty ds. Rachunkowości (kod zawodu 241103 w klasyfikacji MPiPS).

Link do kursu: https://kursy.leslawniemczyk.pl/product/rachunkowosc-od-podstaw-do-samodzielnego-ksiegowego-specjalista-ds-rachunkowosci/

Zawartość kursu online oraz materiałów eksperckich

Kurs bazuje na około 10 godzinach merytorycznych nagrań wideo oraz podręczniku z rachunkowości przeznaczonym do samodzielnego studiowania o objętości 352 stron w formacie A4.

Zawiera zadania obrachunkowe do samodzielnego rozwiązania, wzorcowy zakładowy plan kont oraz schematy księgowań na kilkudziesięciu kontach księgowych. Ponadto aktywne formularze w MS Excel służące do sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w niedużej spółce kapitałowej, aktywne dokumenty w MS Word stanowiące bazę do edycji informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Dodatkowo, dokumenty obsługi korporacyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: wzór protokołu zgromadzenia wspólników oraz obligatoryjne uchwały wspólników wnikające z Kodeksu Spółek Handlowych.

Jest to zatem swoista reedycja “Masterclass” wcześniejszych moich kursów i kursoksiążek z rachunkowości i finansów, uzupełniona najważniejszymi elementami analizy finansowej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Wzór certyfikatu uczestnictwa w kursie rachunkowości

Uczestnik kursu po jego zakończeniu może pobrać imienny, ozdobny certyfikat A4 w formacie PDF według następującego wzoru:

Taki certyfikat można wydrukować i dołączać do aplikacji o pracę lub w ramce powiesić w swoim biurze.

Link do kursu: https://kursy.leslawniemczyk.pl/product/rachunkowosc-od-podstaw-do-samodzielnego-ksiegowego-specjalista-ds-rachunkowosci/

Wymagania wstępne

Uczestnik kursu powinien mieć co najmniej wykształcenie średnie. Rozumieć konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z koncepcją kształcenia ustawicznego (ang. LLL, czyli LifeLong Learning). Dbać o nieposzlakowaną opinię i przestrzegać zasad etyki zawodowej w praktyce rachunkowości.

Zakres tematyczny kursu dla księgowych

Kurs odwołuje się do czterech głównych bloków tematycznych:

 • Podstawy systemu rachunkowości finansowej
 • Szczegółowe zagadnienia rachunkowości finansowej
 • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 • Rola rachunkowości w systemie zarządzania

Poniżej znajduje się wykaz zagadnień poruszanych na kursie:

 1. Elementy teorii rachunkowości

 • Zarys historii rachunkowości
 • Definicja rachunkowości
 • Aksjomatyka teorii rachunkowości
 • Precyzyjny język rachunkowości
 • Debet i Credit – co to znaczy?
 • Reguły metodyczne rachunkowości
 • Funkcje rachunkowości
 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot rachunkowości

 • System informacji ekonomicznej
 • Zasoby gospodarcze, interesariusze i cele przedsiębiorstwa
 • Interesariusze, czyli grupy interesu
 • Przedsiębiorstwo oraz jego cele
 • Synergia ekonomiczna zasobów
 • Legalna definicja przedsiębiorstwa
 • Forma prawna przedsiębiorstwa a zakres ksiąg rachunkowych
 • Indywidualni przedsiębiorcy
 • Spółki osobowe
 • Spółki kapitałowe
 1. Jak powstaje bilans?

 • Statyczny obraz przedsiębiorstwa
 • Zasady konstrukcyjne bilansu
 • Uproszczony bilans wykorzystywany na potrzeby nauki księgowości
 • Inwentarz jako podstawa pierwszego bilansu
 • Bilans w systemie rachunkowości
 • Zasady wyceny bilansowej
 • „Ukryta” dodatnia wartość firmy
 • Ciche rezerwy bilansowe
 1. Konto księgowe

 • Geneza konta księgowego
 • Logiczna konstrukcja konta księgowego
 • Konto księgowe w systemie finansowo-księgowym
 • Typologia kont księgowych
 • Konta bilansowe
 • Konta wynikowe
 • Pozostałe rodzaje kont
 • Korespondencja kont
 • Podzielność kont
 • Zakładowy plan kont przedsiębiorstwa
 1. Księgi rachunkowe  przedsiębiorstwa

 • Istota ksiąg rachunkowych
 • Rok księgowy
 • Miesiąc księgowy
 • Zdarzenie gospodarcze
 • Operacja gospodarcza
 • Dowody księgowe oraz ich dekretacja
 • Dowód księgowy a zapis księgowy
 • Poprawianie błędów w niezaksięgowanych dowodach księgowych
 • Dekretacja
 • Dziennik
 • Księga główna
 • Księgi pomocnicze
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Zestawienie obrotów i sald a wychwytywanie błędów rachunkowych
 • Stornowanie błędów księgowych
 • Inwentaryzacja
 • Kreatywna księgowość
 • Agresywna i fałszywa rachunkowość

Link do kursu: https://kursy.leslawniemczyk.pl/product/rachunkowosc-od-podstaw-do-samodzielnego-ksiegowego-specjalista-ds-rachunkowosci/

 1. Kapitały właścicielskie

 • Działalność na własne ryzyko i własny rachunek
 • Społeczno-gospodarcza rola kapitałów właścicielskich
 • Istota kapitał własnego
 • Wyposażanie jednostki w kapitał właścicielski
 • Wkład gotówkowy
 • Aport rzeczowy
 • Kapitał zapasowy i rezerwowy
 • Kapitał z aktualizacji wyceny
 1. Aktywa pieniężne i kredyty bankowe

 • Środki pieniężne jako zasób płynności finansowej
 • Organizacja obrotu bezgotówkowego
 • Organizacja obrotu gotówkowego
 • Inne środki pieniężne
 • Krótkoterminowe aktywa finansowe
 • Kredyty bankowe
 1. Aktywa trwałe

 • Materialna baza potencjału wytwórczego przedsiębiorstwa
 • Środki trwałe
 • Wycena środków trwałych
 • Umorzenie i amortyzacja
 • Ewidencja księgowa środków trwałych
 • Odpisy aktualizujące środki trwałe
 • Środki trwałe w budowie
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych
 • Inwestycje długoterminowe
 • Długoterminowe aktywa finansowe
 • Inwestycje niefinansowe
 1. Rozrachunki

 • Należności a zobowiązania
 • Wycena należności i zobowiązań
 • Roszczenia
 • Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
 • Rozrachunki w walutach obcych i różnice kursowe
 • Rozrachunki publicznoprawne
 • Rozrachunki z pracownikami
 • Pozostałe rozrachunki
 • Należności i zobowiązania warunkowe
 1. Materiały i towary

 • Materiały i towary a specyfika przedsiębiorstwa
 • Materiały
 • Towary
 • Rozliczenie zakupu
 • Rozliczenie zakupu według rzeczywistych cen nabycia
 • Rozliczenie zakupu według stałych cen ewidencyjnych
 • Rozchód materiałów i towarów
 • Rozchód według rzeczywistych cen nabycia
 • Rozchód według stałych cen ewidencyjnych
 1. Koszty działalności operacyjnej

 • Działalność przedsiębiorstwa a koszty
 • Rachunek kosztów
 • Koszty w układzie rodzajowym
 • Koszty w układzie kalkulacyjnym
 • Ewidencja kosztów a polityka rachunkowości
 1. Produkty i usługi

 • Proces wytwórczy a produkt
 • Klasyfikacja produktów i usług
 • Kalkulacja kosztu jednostkowego produktu lub usługi
 • Ewidencja wyrobów gotowych
 • Ewidencja produktów według rzeczywistego kosztu wytworzenia
 • Ewidencja produktów według planowanego kosztu wytworzenia
 1. Przychody ze sprzedaży

 • Sprzedaż jako fundament ekonomiki przedsiębiorstwa
 • Przychody ze sprzedaży
 • Ofertowanie i kontraktowanie sprzedaży
 • Warunki handlowe
 • Kalkulacja ceny przy odroczonym terminie płatności
 • Kontrakty w handlu zagranicznym
 • Umowy handlowe
 • Fakturowanie
 • Faktura
 • Faktura korygująca
 • Dyskontowanie przychodów z odroczonym terminem płatności
 • Rejestrowanie sprzedaży detalicznej na kasach fiskalnych
 1. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy

 • Przychody i koszty przenoszone pomiędzy okresami
 • Rozliczenia międzyokresowe w zakładowym planie kont
 • Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Przychody przyszłych okresów
 • Rezerwy
 • Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 1. Wynik finansowy

 • Decyzje gospodarcze a wynik finansowy
 • Synergia ekonomiczna i wynik finansowy
 • Etapy ustalania wyniku finansowego
 • Metody ustalania wyniku finansowego
 • Wynik ze sprzedaży
 • Wynik ze sprzedaży a obszary działalności
 • Wariant porównawczy
 • Wariant kalkulacyjny
 • Wynik z działalności operacyjnej
 • Pozostałe przychody operacyjne
 • Pozostałe koszty operacyjne
 • Wynik finansowy brutto
 • Przychody finansowe i koszty finansowe
 • Wynik finansowy netto
 • Przyrost kapitału własnego jako rezultat zysku
 • Jak podzielić zysk (pokryć stratę)?
 • Rozliczenie wyniku finansowego
 1. Szczególne przypadki  rachunkowości

 • Fazy cyklu życia organizacji
 • Przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa
 • Połączenia przedsiębiorstw
 • Likwidacja lub upadłość jednostki
 1. Finansowy obraz przedsiębiorstwa

 • Sprawozdanie finansowe jako „produkt” księgowości
 • Wystandaryzowany obraz finansowy
 • Elementy sprawozdania finansowego
 • Wymogi formalne sprawozdania finansowego
 • Układ sprawozdawczy bilansu
 • Układ sprawozdawczy rachunku zysków i strat
 • Dwa warianty rachunku zysków i strat
 • Wariant porównawczy
 • Wariant kalkulacyjny
 • Informacja dodatkowa
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • Rachunek z przepływów pieniężnych
 • Dwa warianty rachunku z przepływów pieniężnych
 • Wartość informacyjna rachunku z przepływów pieniężnych
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Sprawozdanie z działalności jednostki
 1. Jak ocenić działalność przedsiębiorstwa?

 • Umiejętność czytania sprawozdań finansowych
 • Co interesuje interesariuszy?
 • Zakres analizy finansowej
 • Wstępna analiza bilansu
 • Wstępna analiza rachunku zysków i strat
 • Analiza wskaźnikowa
 1. Audyt finansowy przedsiębiorstwa

 • Społeczeństwo i gospodarka a duże przedsiębiorstwa
 • Czym zajmują się biegli rewidenci?
 • Zakres i cel rewizji finansowej
 • Opinia o sprawozdaniu finansowym i raport z badania.
 • Procedury rewizji finansowej
 • Ryzyko rewizji finansowej

Link do kursu: https://kursy.leslawniemczyk.pl/product/rachunkowosc-od-podstaw-do-samodzielnego-ksiegowego-specjalista-ds-rachunkowosci/

O autorze i lektorze kursu online

Lesław Niemczyk – doktor nauk ekonomicznych od 2005 roku. 13 lat pracy w katedrze finansów na uniwersytecie, wykładowca rachunkowość i zarządzania (controllingu).

Opublikował 4 książki naukowe oraz kilkadziesiąt recenzowanych artykułów (m.in. w: Gazeta Bankowa, Gospodarka Narodowa, Przedsiębiorstwo & Finanse, Przedsiębiorstwo i Region, E-mentor). Promotor ponad stu prac magisterskich i licencjackich z zakresu rachunkowości i finansów.

Pracował zawodowo jako księgowy, skarbnik, sekretarz zarządu spółki giełdowej. Wielokrotnie powoływany do rad nadzorczych dużych przedsiębiorstw i rad społecznych. Prowadzi małą spółkę kapitałową (SPV), w której jest udziałowcem, prezesem i księgowym. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz bloger finansowy prowadzący swój kanał na Youtube.

Te doświadczenia zaowocowały publikacją podręcznika z rachunkowości, poradników finansowych i kilku kursów online, które mają ponad 12 tys. kursantów.

Zapisz się na kurs rachunkowości online

Możesz zapisać się na kurs dla samodzielnych księgowych i specjalistów ds. rachunkowości klikając na poniższy obrazek:

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły