Lesław Niemczyk

Zapal się do finansów
i przedsiębiorczości!

Lesław Niemczyk

Zapal się do finansów i przedsiębiorczości!

Dalsze podwyżki stóp procentowych NBP: Referencyjna 2,75%

lut 9, 2022 | Newsy

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
w dniu 8 lutego 2022 r.

Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do
poziomu 2,75%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp
procentowych NBP:
▪ stopa lombardowa 3,25%;
▪ stopa depozytowa 2,25%;
▪ stopa redyskontowa weksli 2,80%;
▪ stopa dyskontowa weksli 2,85%.
Jednocześnie Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej z
2,0% do 3,5%.

Napływające dane wskazują, że po silnym wzroście aktywności w gospodarce światowej
w 2021 r., w ostatnim okresie nastąpiło pogorszenie koniunktury w części krajów.
Negatywnie na aktywność gospodarczą na świecie oddziałują ograniczenia podażowe na
części rynków, wysokie ceny surowców oraz ponowne nasilenie się pandemii. Aktualne
prognozy wskazują, że w 2022 r. wzrost globalnego PKB będzie niższy niż w 2021 r.,
jednak pozostanie relatywnie wysoki, czemu sprzyjać będzie wzrost konsumpcji w wielu
krajach następujący w warunkach utrzymywania się dobrej sytuacji na rynku pracy i
trwającej odbudowy aktywności po kryzysie pandemicznym. Czynnikiem niepewności
dotyczącej dalszego kształtowania się globalnej koniunktury pozostaje dalsza sytuacja
epidemiczna i geopolityczna, a także kształtowanie się polityki gospodarczej w
największych krajach.

Ceny surowców energetycznych, w tym gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, oraz części
surowców rolnych pozostają znacznie wyższe niż rok wcześniej. Jednocześnie przedłużają
się zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży, a ceny transportu międzynarodowego
są nadal podwyższone. Przyczynia się to do wyraźnego wzrostu inflacji na świecie, która
w wielu krajach osiąga poziomy nienotowane od dekad. Jednocześnie prognozy inflacji
są podwyższane i wskazują, że w wielu gospodarkach w 2022 r. pozostanie ona wyższa
od celów banków centralnych.

W warunkach wyraźnego wzrostu inflacji wiele banków centralnych wycofuje
akomodację monetarną. Banki centralne w Europie Środkowo-Wschodniej podnoszą
stopy procentowe. EBC utrzymuje ujemne stopy procentowe, jednak zmniejsza skalę
skupu aktywów. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych sygnalizuje zakończenie
skupu aktywów w marcu i rozpoczęcie podwyższania stóp procentowych.

W Polsce trwa ożywienie aktywności gospodarczej. Wzrost PKB w 2021 r. wyniósł według
wstępnego szacunku GUS 5,7%, a w IV kw. ub.r. nastąpiło istotne przyspieszenie rocznej
dynamiki PKB. Nadal poprawia się też sytuacja na rynku pracy, co znajduje
odzwierciedlenie w spadku bezrobocia i rosnącym zatrudnieniu oraz wyraźnym wzroście
przeciętnych wynagrodzeń. W najbliższych kwartałach oczekiwane jest utrzymywanie się
korzystnej sytuacji gospodarczej, choć czynnikiem niepewności jest m.in. wpływ
pandemii na globalną i krajową koniunkturę, a także oddziaływanie ograniczeń
podażowych oraz wysokich cen surowców energetycznych na gospodarkę.

Inflacja w Polsce wzrosła w grudniu 2021 r. do 8,6% w ujęciu rok do roku, a w ujęciu
miesięcznym wyniosła 0,9%. Do wzrostu inflacji w 2021 r. istotnie przyczynił się wzrost
światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, rekordowy wzrost cen
uprawnień do emisji dwutlenku węgla, rosnące ceny towarów, których podaż jest
ograniczana przez globalne zaburzenia pandemiczne, a także dokonane w 2021 r.
podwyżki cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. W kierunku wzrostu inflacji
oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost popytu stymulowany
wzrostem dochodów gospodarstw domowych. Czynniki te wraz ze wzrostem
regulowanych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną będą wpływały
na utrzymanie się inflacji na podwyższonym poziomie również w 2022 r. Natomiast
ograniczająco na inflację wpłynie obniżenie części stawek podatkowych w ramach tzw.
Tarczy Antyinflacyjnej.

W dłuższej perspektywie nastąpi obniżenie inflacji, do czego przyczyni się oczekiwane
wygaśnięcie części globalnych szoków podbijających obecnie dynamikę cen, a także
podwyższenie stóp procentowych NBP. Jednocześnie jednak, wobec kontynuacji
ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz oczekiwanego utrzymywania się
korzystnej sytuacji na rynku pracy, a także prawdopodobnie dłuższego oddziaływania
zewnętrznych szoków na dynamikę cen, utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji
powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby
ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie,
Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp
procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań
inflacyjnych.

Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do
poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, przy uwzględnieniu
kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność
cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku
pandemicznym. Ocena Rady dotycząca skali łącznego zacieśnienia monetarnego
niezbędnego dla realizacji powyższych celów będzie uwzględniała napływające
informacje dotyczące perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym perspektyw
sytuacji na rynku pracy. Aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej
polityki pieniężnej.

NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty
przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań
będą uzależnione od warunków rynkowych.

Źródło: NBP

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2022 r. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1,00 pkt proc., tj. do poziomu 4,50%....