Kurs pt. Podstawy Rachunkowości od Zera do Buchaltera (początkującego)

Celem kształcenia jest przede wszystkim teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do wykonywania zawodów:

 • Księgowego (kod zawodu 331301 w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności MPiPS),

 • Specjalisty ds. Rachunkowości Finansowej (kod zawodu 241103 w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności MPiPS).

Na kursie księgowości online nauczysz się:

 • Jak zrobić bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) przedsiębiorstwa
 • Jak zrobić rachunek zysków i strat (rachunek wyników) przedsiębiorstwa
 • Jakie konta powinny znaleźć się w zakładowym planie kont (ZPK)
 • Jak założyć i prowadzić księgi rachunkowe przedsiębiorstwa (biznesu)
 • Jak księgować operacje gospodarcze w dzienniku, księdze głównej (na kontach syntetycznych), księgach pomocniczych (na kontach analitycznych)
 • Jak zrobić i wykorzystywać w praktyce zestawienie obrotów i sald
 • Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego
 • Jak zacząć karierę w rachunkowości, finansach, biznesie

Do kogo adresowany jest kurs księgowości online:

 • Osoby, które chcą zacząć karierę w rachunkowości i finansach, ale na razie nie mają żadnych podstaw
 • Osoby po studiach, które muszą się szybko przekwalifikować i wyspecjalizować w konkretnym zawodzie dającym zatrudnienie
 • Osoby po maturze, które chcą szybko znaleźć pracę w administracji, a następnie dokształcać się w zawodzie księgowego
 • Osoby na emigracji, które na razie wykonują pracę fizyczną, ale marzą o bardziej ambitnym zajęciu, np. pracy w księgowości
 • Osoby, które chcą zmienić zawód i uważają, że praca w księgowości i finansach może być dla nich satysfakcjonująca
 • Przedsiębiorcy i zawodowi kierownicy, którzy chcą lepiej poznać rachunkowość finansową

Wymagania dla uczestnika kursu księgowości online:

 • Pozytywna motywacja do nauczenia się podstaw rachunkowości
 • W praktyce od osób zajmujących się księgowością wymagane jest wykształcenie co najmniej średnie i zaświadczenie o niekaralności (szczególnie w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów KK art. 270-277 i obrotowi gospodarczemu KK art. 296-309)

Kurs księgowości online podzielony jest na sekcje:

Czy warto nauczyć się rachunkowości i jak to zrobić?

 • Po co uczyć się rachunkowości?
 • Jak nauczyć się rachunkowości? (metoda)

Czy księgowi rządzą światem?

 • Księgowi są potrzebni w każdej organizacji
 • Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu
 • Skandale finansowe a kreatywna (fałszywa) rachunkowość
 • Prawdziwy obraz, etyka zawodowa i prawo bilansowe

BONUS: Pokochaj rachunkowość!

 • Czy w starożytności byli księgowi?
 • Rachunkowość a średniowieczni kupcy i bankierzy
 • Od Luca Paciolego do spółek giełdowych?

Podstawy systemu rachunkowości

 • Podstawowe pojęcia i prawa rachunkowości
 • Fundamentalna prawa rachunkowości (aksjomaty)
 • Reguły metodyczne (zasady) rachunkowości
 • Funkcje rachunkowości
 • Rachunkowość a zarządzanie i inwestowanie

Sprawozdanie finansowe, czyli „produkt” rachunkowości

 • Elementy sprawozdania finansowego
 • Kto i jak podpisuje sprawozdanie finansowe?
 • Bilans, jego konstrukcja i elementy
 • Konstrukcja rachunku zysków i strat
 • Etapy ustalania wyniku finansowego w rachunku zysków i strat
 • Informacja dodatkowa
 • Sprawozdanie z działalności jednostki
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Rachunek z przepływów pieniężnych (cash flow)
 • BONUS: Zatwierdzanie sprawozdania finansowego (dokumenty)

Podmiot i przedmiot rachunkowości

 • Definicja przedsiębiorstwa i jej elementy (KC art.55.1)
 • Forma prawna przedsiębiorstwa a zakres ksiąg rachunkowych
 • Operacja gospodarcza jako przedmiot rachunkowości

Konto księgowe

 • Jak powstało konto księgowe i rachunkowość dwustronnego zapisu?
 • Konta aktywów i pasywów
 • Konta przychodów i kosztów
 • Budowa konta księgowego
 • Układ typograficzny konta księgowego w systemie finansowo-księgowym
 • Prosta korespondencja kont księgowych
 • Złożona korespondencja kont księgowych
 • Podzielność kont: podział poziomy
 • Podzielność kont: podział pionowy
 • Zakładowy plan kont (ZPK)
 • BONUS: Zaprowadź dla siebie konto „kasa” i „rachunek bieżący”

Dowody księgowe

 • Jakość dowodów księgowych (3 cechy)
 • BONUS: Sformalizowana kontrola dowodów księgowych
 • Dekretacja dowodów księgowych
 • Księgi rachunkowe i ich organizacja
 • Segregacja i archiwizacja dowodów księgowych
 • Powiązanie elementów ksiąg rachunkowych
 • Dziennik i jego konstrukcja
 • Wprowadzanie operacji gospodarczych do dziennika
 • Księga główna i księgi pomocnicze
 • Jak działają księgi pomocnicze?
 • Zestawienie obrotów i sald (konstrukcja)
 • Jak korzystać z zestawienia obrotów i sald?
 • Inwentaryzacja
 • Okresy inwentaryzacji
 • Metody inwentaryzacji
 • Poprawianie błędów księgowych (storno czarne i czerwone)
 • Rok księgowy a zadania księgowego

Ewidencja podstawowych operacji bilansowych i wynikowych

 • Operacje bilansowe
 • Operacje wynikowe

BONUS: Praktykuj rachunkowość w domu!

 • Jak pokonać bariery w nauce rachunkowości?
 • Co to jest amerykanka?

Więcej tutaj (link)